Polityka prywatności Centrum U7

Szanowni Państwo,

W związku z wdrażaniem unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), Centrum Sportu i Rekreacji U7 informuje o Pani/Pana prawach i obowiązkach z tym związanych.

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest EMKA sp. k., z siedzibą w Olpuchu, przy ulicy Olpuch 10, NIP: 5911720486
 2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania:
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z przepisu art. 6 RODO, w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych związanych z umową (podstawa prawna: art. 6 ust 1 b RODO);
  2. w celu wykonania czynności na podstawie zgody udzielonej w sposób świadomy i dobrowolny (podstawa prawna: art. 6 ust 1 a RODO);
  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo (podstawa prawna: art. 6 ust 1 c RODO);
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.