Regulamin obiektów U7

I. Część ogólna

 1. Osoby przebywające na terenie Centrum U7 chcące skorzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem Centrum U7.
 2. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w Centrum U7 zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem przed rozpoczęciem rozgrywki.
 3. Opłata pobrana za usługę przez Centrum U7 nie podlega zwrotowi.
 4. Zakup usługi jest jednoznaczny z akceptacją i znajomością regulaminu obiektu.
 5. Rezerwacji na usługi rekreacyjne można dokonać:
  1. osobiście,
  2. telefonicznie,
  3. drogą mailową,
  4. poprzez system rezerwacji online.
 6. Przed dokonaniem rezerwacji klient powinien zapoznać się z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie u7.pl.
 7. Ceny za usługi obowiązują wg aktualnego cennika zamieszczonego na stronie u7.pl i serwisu rezerwacji internetowych Kręgielnia24.
 8. W święta oraz w dni specjalne obowiązuje cennik sobotni. Wykaz dni specjalnych dostępny jest na stronie u7.pl w zakładce cennik.
 9. Potwierdzeniem rezerwacji jest:
  1. wpłata zadatku za rezerwację wybranej usługi rekreacyjnej w wysokości 50% w wyznaczonym terminie,
  2. opłata całości rezerwacji wybranej usługi rekreacyjnej w wyznaczonym terminie.
 10. Wpłata zadatku w wysokości 50% obowiązuje na rezerwacje dokonane w dniach od poniedziałku do czwartku.
 11. Opłata całości rezerwacji obowiązuje na rezerwacje dokonane od piątku do niedzieli włącznie.
 12. Rezerwacja nie zawiera opłaty za wypożyczenie obuwia. Opłata ta jest zależna od ilości graczy i dokonywana jest w momencie odbioru rezerwacji.
 13. Zadatek i opłata za całość rezerwacji są bezzwrotne.
 14. Opłaconą rezerwacje można przenieść na inny termin tylko jednokrotnie, z zachowaniem minimum 24-godzinnego wyprzedzenia.
 15. Rezerwacja musi zostać zrealizowana na obiekcie, na którym została dokonana. Nie ma możliwości przenoszenia opłaconych rezerwacji między obiektami U7.
 16. Klienci posiadający potwierdzoną rezerwację zobowiązani są do przybycia na obiekt z 15-minutowym wyprzedzeniem w celu odbioru rezerwacji. Rezerwacje odebrane po tym czasie mogą powodować skrócenie czasu gry.
 17. Zaproszenia i Vouchery U7 upominkowe upoważniają okaziciela do skorzystania z gry w bowling lub bilard w terminie określonym w zaproszeniu. W ramach jednej rezerwacji klient może wykorzystać maksymalnie 2 zaproszenia/vouchery.
 18. Podczas imprez zorganizowanych właściciel zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu dla osób nieuczestniczących w tej imprezie, co zostanie uwidocznione
  na drzwiach wejściowych do obiektu.
 19.  Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi Centrum U7 i służb porządkowych mogą
  być usuwane z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od dalszego toku wyjaśniania sprawy lub ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 20. Pracownik Centrum U7 ma prawo odmówić sprzedaży usługi osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 21. Na terenie Centrum U7 obowiązuje całkowity zakaz:
  1. palenia tytoniu i e-papierosów (zgodnie z ustawą antynikotynową z dnia 8 kwietnia 2010r.)
  2. wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  3. przebywania zwierząt,
  4. wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  5. wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
  6. wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
  7. dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
  8. wnoszenia własnych napojów i żywności,
  9. nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie,
  10. wychodzenia poza teren obiektu w obuwiu przeznaczonym do gry w kręgle.
 22. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.
 23. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Centrum U7.
 24. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi Centrum U7.
 25. Posiadacze karty lojalnościowej mają prawo do zakupu usługi ze zniżką wyłącznie na podstawie indywidualnego kodu QR, którą zobowiązani są okazać pracownikowi Recepcji.
 26. Centrum U7 uprzedza, że w godzinach otwarcia obiektu prowadzona jest dokumentacja fotograficzna i filmowa. Zgromadzony materiał wykorzystywany jest w celach marketingowych i umieszczany na stronie internetowej, fanpage itp. W związku z powyższym wizerunek osób przebywających na terenie Centrum U7 może być wykorzystany do w/w celów. Wykorzystanie wizerunku, w sposób określony powyżej jest zgodne z art. 81ust. 2 pkt 2) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 27. Centrum U7 jest stale monitorowane, a zapis z kamer jest archiwizowany. Zapis z kamer może być udostępniony jedynie na prośbę policji.

II. Zasady korzystania z kręgielni.

 1. 1. Przed rozpoczęciem gry należy zapoznać się z zasadami korzystania z kręgielni i bezwzględnie stosować się do wszystkich instrukcji i poleceń udzielanych przez pracowników centrum U7.
 2. Przy jednym stole bilardowym mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.
 3. Przy jednym torze może grać i przebywać łącznie do 6 osób. W określonych sytuacjach limit może być zwiększony do maksymalnie 8 osób:
  1. w czasie korzystania z oferty „Klasówka w U7” lub „Turniej Urodzinkowy”,
  2. po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem zmiany, bądź pracownikiem marketingu.
 4. Gracze zobowiązani są korzystać tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które wypożycza obsługa kręgielni za opłatą. W przypadku stwierdzenia grania w nieodpowiednim obuwiu gra zostanie przerwana do czasu jego zmiany.
 5. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej co do ciężaru i rozmiarów dłoni kuli.
 6. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednocześnie tylko jeden gracz.
 7. Kule o rozmiarze 6 i 7 oraz wysuwane barierki są przeznaczone do użytku wyłącznie dla dzieci do 12 r.ż.
 8. Na terenie kręgielni zabrania się:
  1. wchodzenia na tory,
  2. spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
  3. dokonywania rzutów w przypadku awarii maszyny,
  4. wykonywania rzutów, gdy na monitorze wyświetla się komunikat „STOP” lub gdy na leżących wzdłuż torów rynnach znajdują się kule,
  5. wykonywania rzutów kilkoma kulami jednocześnie,
 9. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 10. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, który odpowiada za bezpieczeństwo swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.
 11. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
 12. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z kręgielni i urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).
  Za negatywne skutki zdrowotne pobytu na terenie obiektu tych osób Centrum U7 nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Centrum U7 jako organizator imprez dla dzieci (urodziny, imprezy okolicznościowe i inne) zastrzega, że mogą się one odbywać jedynie w czasie wskazanym przez Centrum U7.

III. Zasady odpowiedzialności

 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 2. W przypadku spowodowania szkód (zniszczenia, zabrudzenia, uszkodzenia, itp.) Centrum U7 zastrzega możliwość pobrania dodatkowej opłaty w wysokości uzależnionej
  od wyrządzonej szkody:

  1. zalanie sukna – 200 zł,
  2. zniszczenie sukna wymagające jego wymiany – 800 zł,
  3. uszkodzenie matrycy telewizora – 300 zł.
 3. Centrum U7 nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu.
 4. Centrum U7 nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawnie dokonaną przez klienta rezerwację.
 5. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu Centrum U7 nie odpowiada za jego ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie.
 6. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 7. Centrum U7 nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń wydawanych przez upoważniony personel.

Regulamin obowiązuję od 01.12.2022 r.