Regulamin programu “Karta U7”

“Karta U7”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Program Lojalnościowy „Załóż Kartę Klienta U7” (dalej określany jako „ZKKU7”) ma na celu nagradzanie stałych klientów.
 2. Organizatorem Programu jest EMKA sp. k., z siedzibą w Olpuchu, przy ulicy Olpuch 10, NIP: 5911720486 (dalej określanego jako „Organizator”)
 3. Założyciel karty ma możliwość korzystania z niej na każdym z obiektów marki U7, tj.:
  1. Centrum U7 Gdańsk, pl. Dominikański 7, 80-844 Gdańsk
  2. Centrum U7 Gdynia, ul. Świętojańska 133, 81-404 Gdynia
  3. Centrum U7 Wrzeszcz, ul. Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk (Galeria Metropolia, II piętro)
 4. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki Programu Lojalnościowego, użytkowania Karty Stałego Klienta U7 (dalej zwanej również „Kartą Klienta”) lub Karty Stałego Klienta 20%, 30% i 40% (dalej zwaną „Kartą Klienta 20%, 30% i 40%”)
 5. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. Klient – osoba nabywająca usługi lub produkty w Centrum U7
  2. Program Lojalnościowy – akcja promocyjna, polegająca na wydaniu Karty Stałego Klienta i czerpaniu z niej korzyści wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  3. Uczestnik – osoba, która wypełniła Formularz Zgłoszeniowy i została zapisana do Programu Lojalnościowego i otrzymała na swój adres mailowy Kartę Klienta lub Kartą Klienta 20%, 30% i 40%
  4. Formularz Zgłoszeniowy – dostępny w recepcji obiektów U7 formularz, za pomocą którego dana osoba zgłasza się do Programu Lojalnościowego.
  5. Profil uczestnika – wirtualne konto, zawierające dane uczestnika, informacje o zebranych punktach oraz/lub przyznanej zniżce, do którego przypisany jest indywidualny kodu QR
  6. Karta Klienta – kod QR, do którego przypisany jest Profil uczestnika, na którym może on zbierać i wymieniać punkty
  7. Kartą Klienta 20%, 30% i 40% – kod QR, do którego przypisany jest Profil uczestnika, na którym może on zbierać i wymieniać punkty oraz dodatkowo korzystać z przypisanej do karty zniżki
  8. Usługi rekreacyjne – usługi świadczone przez Organizatora, dotyczące gry w bowling lub gry w bilard, które klient może zakupić w recepcji Centrum U7
  9. Pakiety rekreacyjno-gastronomiczne – zestawy zawarte w ofercie promocyjnej Centrum U7, składające się z gry w bowling lub bilard oraz wybranych pozycji gastronomicznych, dostępnych w ofercie baru Centrum U7

§ 2 Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym

 1. Każda osoba fizyczna będąca konsumentem, po ukończeniu 18 roku życia może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oddanie go pracownikowi recepcji Centrum U7.
 2. Po otrzymaniu kodu QR na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym, klient staje się Uczestnikiem programu lojalnościowego ZKKU7. Podczas wypełniania formularza Klient potwierdza prawdziwość swoich danych i pełnoletniość poprzez okazanie dowodu tożsamości.
 3. Uczestnicząc w programie lojalnościowym, Klient wyraża zgodę na przesłanie mu informacji o zmianach w programie oraz wyraża zgodę na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.
 4. Karta klienta wysyłana jest Klientowi na jego adres e-mail przez pracownika Centrum U7 po złożeniu formularza w recepcji Centrum U7.

§ 3 Zasady zbierania punktów, dla klientów posiadających Kartę Klienta lub Kartę Klienta 20%, 30% i 40%

 1. Punkty przyznawane są Uczestnikowi na Kartę Klienta lub Kartę Klienta 20%, 30% i 40% podczas dokonywania zakupów usług rekreacyjnych lub pakietów rekreacyjno-gastronomicznych w recepcji Centrum U7.
 2. Uczestnik Programu Lojalnościowego posiadający Kartę Klienta lub Kartę Klienta 20%, 30% i 40% podczas dokonywania zakupu w w celu doliczenia punktów programu lojalnościowego, jest zobowiązany do okazania jej przed dokonaniem zakupu.
 3. Po okazaniu Kartę Klienta lub Kartę Klienta 20%, 30% i 40%, po dokonaniu zakupu towarów na Profilu uczestnika umieszczane są punkty, zależne od łącznej kwoty zakupionych towarów.
 4. Za każde 10 zł wydane na zakup usług rekreacyjnych lub pakietów rekreacyjno-gastronomicznych w recepcji Centrum U7 naliczany jest 1 pkt na Profil uczestnika (PRZYKŁAD 1: dokonanie zakupu za kwotę 60 zł powoduje doliczenie 6 punktów, PRZYKŁAD 2: dokonanie zakupu za kwotę 25 zł powoduje doliczenie 2 punktów).
 5. Organizator ma prawo do ustanawiania okresowych promocji na określone usługi lub pakiety, podczas których zostanie zwiększona liczba punktów naliczanych za zakup danego asortymentu. Szczegółowe informacje o promocjach będą znajdowały się na stronie internetowej u7.pl oraz w recepcji Centrum U7.
 6. Punkty nie są naliczane w przypadku dokonania zakupu oferty gastronomicznej, nie będącej częścią pakietów rekreacyjno-gastronomicznych.

§ 4 Zasady honorowania zniżek, klientów posiadających Kartę klienta 20%, 30% i 40%

 1. Karta klienta 20%, 30% lub 40% upoważnia uczestnika, do otrzymania procentowego rabatu w wysokości zapisanej na Profilu Klienta, po uprzednim jej zakupie w recepcji Centrum U7.
 2. Wysokość zniżki zależna jest od kwoty, którą klient zadeklarował przy zakupie karty:
  1. Karta 20% – 80 zł
  2. Karta 30% – 160 zł
  3. Karta 40% – 240 zł
 3. Posiadacz Karta klienta 20%, 30% lub 40% może skorzystać z przypisanej do niej zniżki od poniedziałku do niedzieli, w godzinach otwarcia obiektów Centrum U7.
 4. Posiadacz Karta klienta 20%, 30% lub 40% może uzyskać procentową zniżkę przy zakupie usług rekreacyjnych. Ostateczna cena za grę w bowling lub bilard zależna jest od aktualnie obowiązującego cennika. Cennik za usługi rekreacyjne dostępny jest na obowiązującej ulotce promocyjnej oraz na stronie u7.pl
 5. Zniżka z tytułu posiadania Karta klienta 20%, 30% lub 40% nie łączy się z innymi zniżkami, pakietami, voucherami dostępnymi w ofercie Centrum U7.
 6. Uczestnik korzystający z Karty Klienta 20%, 30% i 40% może maksymalnie jednorazowo skorzystać z dwóch torów do gry w bowling lub dwóch stołów bilardowych.
 7. Uczestnik korzystający z Karty Klienta 20%, 30% i 40% w celu uzyskania zniżki zobowiązany do okazania jej przed dokonaniem zakupu, wraz z przedstawieniem dowodu tożsamości w celu weryfikacji
 8. Karta klienta 20%, 30% lub 40% posiada ważność 365 dni, od dnia zakupienia karty, właściciel, może skorzystać z niej niezwłocznie, po rejestracji w programie.
 9. Organizator zastrzega możliwość wydłużenia ważności karty, w przypadku nałożenia przez Rząd RP obostrzeń związanych z Pandemią COVID-19, a mającymi wpływ na funkcjonowanie obiektów U7.

§ 5 Zasady wymieniania punktów na nagrody:

 1. Właściciel Karty Klienta lub Karty Klienta 20%, 30% i 40% jest uprawniony do wymiany zebranych punktów na nagrody w Barze lub Recepcji Centrum U7.
 2. Katalog nagród oraz Ilość punktów potrzebna do wymiany na nagrodę w systemie lojalnościowym ZKKU7 dostępny jest na ulotkach akcji oraz na stronie u7.pl
 3. Wymiana punktów na nagrodę powoduje pomniejszenie ilości punktów, na profilu Uczestnika o wartość nagrody.
 4. Punkty zgromadzone na Karcie nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
 5. Użytkownicy Karty Klienta lub Karty Klienta 20%, 30% i 40% mogą uzyskać informację, co do ilości punktów zgromadzonych na swojej karcie w recepcji lub barze dowolnego obiektu Centrum U7.
 6. Użytkownicy Karty mogą jej używać wielokrotnie.
 7. Karta nie jest kartą płatniczą.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres obiektu, w którym zakładał Kartę Klienta lub Kartę Klienta 20%, 30% i 40%
 9. W przypadku rezygnacji wszystkie punkty zebrane na Karcie Stałego Klienta przepadają.

§ 6 Odpowiedzialność Organizatora i reklamacje związane z Kartą Klienta

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie nieprawdziwych danych w formularzu.
 2. W wypadku utraty karty Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Stałego Klienta przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika,

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora, który jest w tym zakresie Administratorem danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celach związanych z realizacją Programu Lojalnościowego ZKKU7 oraz po wyrażeniu odpowiedniej, dodatkowej zgody, w celach marketingowych.
 3. Akceptując powyższy Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób powyżej wskazany.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może spowodować brak możliwości uczestnictwa w Programie Lojalnościowym ZKKU7.
 5. Podczas procesu rejestracji Uczestnik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych.
 6. Uczestnik ma obowiązek aktualizować swoje dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 7. Uczestnik ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Uczestnika w każdym czasie, jak również prawo do ich zmiany lub poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz żądania ich usunięcia z bazy danych przetwarzanych przez Administratora. Żądanie usunięcia z bazy danych jest równoznaczne z rezygnacją z Programu Lojalnościowego. Żądanie te może złożyć na adres klient@u7.pl
 8. Administrator danych osobowych jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Klienta wyłącznie podmiotom, z którymi zawarł stosowne umowy lub upoważnionym do przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych przez siebie danych osobowych.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się w Klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych, z którą każdy Uczestnik jest zobligowany się zapoznać.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych we wszystkich
 2. Obiektach u7 oraz na stronie u7.pl/
 3. Program Lojalnościowy ZKKU7 rozpoczyna się w dniu 20.09.2021 r. i trwa bezterminowo.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kartę Klienta lub Kartę Klienta 20%, 30% i 40% w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w powyższym punkcie.
 5. Użytkownicy Kart Klienta nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach do 6 miesięcy po zakończeniu programu.
 6. Użytkownicy Kart Klienta 20%, 30% i 40% nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach, do momentu końca ważności ich Karty.
 7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez nieuprawnioną osobę trzecią Kartą Stałego Klienta.
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny na recepcji wszystkich obiektów U7 oraz na stronie u7.pl

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2023 r.