Regulamin Programu

Bowlingowa Karta Nauczyciela

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu „Bowlingowa Karta Nauczyciela” jest EMKA sp. k., z siedzibą w Olpuchu, przy ulicy Olpuch 10, NIP: 5911720486 (dalej określanego jako „Organizator”)
 2. Program „Bowlingowa Karta Nauczyciela” funkcjonuje na obiektach Centrum U7:
  Centrum U7 Gdańsk, pl. Dominikański 7, 80-844 Gdańsk
  • Centrum U7 Gdynia, ul. Świętojańska 133, 81-404 Gdynia
  • Centrum U7 Wrzeszcz, ul. Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk (Galeria Metropolia, II piętro)
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Programu „Bowlingowa Karta Nauczyciela”, a także zasady pozyskiwania punktów oraz ich wymianę na nagrody.

II Uczestnictwo w Programie “Bowlingowa Karta Nauczyciela”

 1. Program „Bowlingowa Karta Nauczyciela” skierowany jest do opiekunów grup szkolnych i przedszkolnych korzystających z oferty „Klasówka U7”
 2. Każdy opiekun grupy może przystąpić do Programu „Bowlingowa Karta Nauczyciela” poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oddanie go pracownikowi recepcji Centrum U7.
 3. Po otrzymaniu kodu QR na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym, Opiekun staje się Uczestnikiem Programu „Bowlingowa Karta Nauczyciela”.
 4. Uczestnicząc w programie lojalnościowym, Opiekun wyraża zgodę na przesłanie mu informacji o zmianach w programie oraz wyraża zgodę na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.
 5. Bowlingowa Karta Nauczyciela wysyłana jest Opiekunowi na jego adres e-mail przez pracownika Centrum U7 po złożeniu formularza w recepcji Centrum U7.

III Zasady zbierania punktów, dla Opiekunów posiadających Bowlingową Kartę Nauczyciela

 1. Punkty przyznawane są Opiekunom, na indywidualnie przypisane konto Bowlingowej Karty Nauczyciela, podczas dokonywania zakupu produktu „Klasówka U7”.
 2. Posiadacz Bowlingowej Karty Nauczyciela w celu doliczenia punktów do programu, zobowiązany jest do okazania jej pracownikowi recepcji przed dokonaniem zakupu.
 3. Po okazaniu Bowlingowej Karty Nauczyciela oraz po dokonaniu zakupu na Profilu Opiekuna umieszczane są punkty, zależne od łącznej kwoty zakupu
 4. Za każde 1 zł wydane na zakup „Klasówki U7” naliczany jest 1 pkt na Profil uczestnika (PRZYKŁAD 1: dokonanie zakupu za kwotę 80 zł powoduje doliczenie 80 punktów, PRZYKŁAD 2: dokonanie zakupu za kwotę 150 zł powoduje doliczenie 150 punktów).
 5. Punkty nie są naliczane w przypadku dokonania zakupu jakiejkolwiek innej oferty Centrum U7, aniżeli „Klasówka U7”

IV Zasady wymieniania punktów na nagrody:

 1. Opiekun posiadający Bowlingową Kartę Nauczyciela jest uprawniony do wymiany zebranych punktów na nagrody w Recepcji Centrum U7.
 2. Przewidziane w Programie Bowlingowa Karta Nauczyciela nagrody są następujące.
  1. Za zdobycie 600 pkt – zaproszenie na bilard
  2. Za zdobycie 1500 pkt – zaproszenia na bowling
  3. Za zdobycie 5000 pkt – Voucher na organizację przyjęcia integracyjnego dla szkoły
 3. Punkty zgromadzone na Karcie nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
 4. Użytkownicy Karty mogą jej używać wielokrotnie.
 5. Karta nie jest kartą płatniczą.
 6. W przypadku rezygnacji wszystkie punkty zebrane na Karcie Stałego Klienta przepadają.

V Odpowiedzialność Organizatora i reklamacje związane z Bowlingową Kartą Nauczyciela

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie nieprawdziwych danych w formularzu.
 2. W wypadku utraty karty Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Bowlingowej Karty Nauczyciela przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

VI Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora, który jest w tym zakresie Administratorem danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celach związanych z realizacją Bowlingowej Karty Nauczyciela oraz po wyrażeniu odpowiedniej, dodatkowej zgody, w celach marketingowych.
 3. Akceptując powyższy Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób powyżej wskazany.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może spowodować brak możliwości uczestnictwa w Bowlingowej Karty Nauczyciela.
 5. Podczas procesu rejestracji Uczestnik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych.
 6. Uczestnik ma obowiązek aktualizować swoje dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 7. Uczestnik ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Uczestnika w każdym czasie, jak również prawo do ich zmiany lub poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz żądania ich usunięcia z bazy danych przetwarzanych przez Administratora. Żądanie usunięcia z bazy danych jest równoznaczne z rezygnacją z Programu Lojalnościowego. Żądanie te może złożyć na adres marketing@u7.pl
 8. Administrator danych osobowych jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Klienta wyłącznie podmiotom, z którymi zawarł stosowne umowy lub upoważnionym do przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
  Administrator danych osobowych zobowiązuje się do zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

VII Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych we wszystkich Obiektach u7 oraz na stronie u7.pl/
 2. Bowlingowa Karta Nauczyciela rozpoczyna się w dniu 11.09.2023 r. i trwa do dnia 14.06.2024r.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie u7.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2023 r.